Informácia pre potencionálneho klienta a klienta

V zmysle § 33 zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka , poistnej zmluvy , ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov , na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.
 2. Uzavretím poistnej zmluvy , ktorej predmetom je sprostredkovaný poistný produkt , vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
 3. Zodpovednosť za záväzky poisťovne voči poistníkom vyplýva z ustanovení zákona č.39/2015 Z.z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s týmto zákonom a vychádzajúc z Európskej smernice Solventnosť II je každá poisťovňa povinná udržiavať svoju kapitálovú primeranosť v miere dostatočnej na krytie záväzkov vyplývajúcich voči poistníkom z poistných zmlúv od počiatku svojej činnosti po celú dobu svojho konania ako poisťovňa. Rovnako je poisťovňa povinná prispievať do Garančného fondu , z ktorého sa poskytujú a uhrádzajú záväzky poisťovne voči klientom . Dohľad nad poisťovňami vykonáva Národná banka Slovenska , ktorá je v prípade zlyhávania poisťovne oprávnená požadovať ozdravný plán činnosti poisťovne , ukladať sankcie , rozhodnúť o nútenej správe alebo riadiť prevod klientskeho kmeňa na inú poisťovňu , ktorá je vzhľadom na svoju solventnosť schopná vstúpiť do všetkých práv a povinností pôvodnej poisťovne voči klientom.
 4. Samostatný finančný agent ASANT a.s. so sídlom kpt. Nálepku 1, 04001,Košice , IČO : 46164316 , zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd .Sa , vo vl.č.1545/V „ ďalej len finančný agent „ vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia č.ODT-5875/2011 a ODT-7902/2016-1
 5. Samostatný finančný agent je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska , podregister poistenia a zaistenia. Registračné číslo finančného agenta je uvedené na prvej strane tohto Záznamu. Údaje o finančnom agentovi je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk
 6. Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami , pričom tieto majú nevýhradnú povahu. Ide o finančné inštitúcie:

  Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ČSOB Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a. s.  Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Union poisťovňa, a. s. , UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s.,
 7. V žiadnej z finančných inštitúcií , s ktorými má finančný agent ASANT a.s. uzavreté zmluvy , nemajú jeho podriadení finanční agenti , a ani finanční agent ASANT a.s. kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
 8. Žiadna finančná inštitúcia , s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu a ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta a ani na základnom imaní alebo na hlasovacích právach podriadeného finančného agenta.
 9. Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom alebo podriadeným finančným agentom písomnou formou na adresu ASANT a.s., kpt. Nálepku 1, 04001, Košice. Sťažnosť musí obsahovať uvedenie mena , priezviska a adresy bydliska klienta, ak ide o fyzickú osobu , názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa , ak ide o právnickú osobu, predmet sťažnosti , identifikáciu osôb , na ktoré je podaná sťažnosť , označenie čoho sa sťažovateľ domáha , dátum a podpis klienta. Klient môže podať opätovné preverenie sťažnosti v prípade , ak na základe pôvodnej sťažnosti neboli odstránené všetky nedostatky a prijaté dostatočné opatrenia na zabezpečenie nápravy. Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania je zákon č.420/2004 Z.z.o mediácíi a doplnení niektorých zákonov , resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 10. Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka / OZ / a poistnej zmluvy , ktorou sa daný produkt dojednáva v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy , v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy , výšku poistného, jeho splatnosť a či je ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné , poistnú dobu , údaj o tom či je dohodnuté , že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom , práva a povinnosti poisťovateľa , poisteného a toho , kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu , výšku odkupnej hodnoty , ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia.


Poistník svojim podpisom potvrdzuje , že s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy. Zároveň potvrdzuje , že pred uzavretím poistnej zmluvy bol oboznámený so znením vyššie uvedených všeobecných poistných podmienok a osobitných poistných podmienok prislúchajúcich k tomuto poisteniu , ktoré následne aj prevzal :
v  písomnej podobe     emailom na emailovú adresu uvedenú v údajoch klienta


Klient svoji podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto Záznamu. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje , že všetky informácie v zmysle tohto Záznamu mu boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovaný poistný produkt a že so všetkými informáciami uvedenými v tomto Zázname sa oboznámil a že prevzal kópiu tohto Záznamu. Klient berie na vedomie , že informácie nachádzajúce sa v tomto zázname poskytuje finančnému agentovi v zmysle zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistník podpisom tohto Záznamu o rokovaní dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme Samostatného finančného agenta, resp. finančnej inštitúcie v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klient podpisom tohto Záznamu dáva súhlas aj na účely priameho marketingu Samostatného finančného agenta.


Klient zároveň berie na vedomie , že tento Záznam nie je návrhom na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle príslušných občianskoprávnych predpisov.


Klient svojím podpisom potvrdzuje, že na sprostredkúvaný poistný produkt mu bol poskytnutý predzmluvný dokument a mal dostatok času na oboznámenie sa s jeho obsahom a jeho zváženie.